Dongeng Atau Cerita Kuldi Dimomoti Jaran Dalam Bahasa JawaAna kuldi dimomoti akeh, lumaku bebarengan jaran gedhe atine sarta legeh. Pangucaping kuldi : “Dhuh, sangsara banget  pepesthening awakku, saking aboting gawanku pangrasa kaya  penyet-penyeta. Jaran mitraku, sarehne kowe iku rosa banget, aku duwe panjaluk, mayarna sajroning kasusahanku, rewangana nggawa gegawanku ana rong bontot bae. Dhuh, welasa ing pasambatku. Yen ora mangkono, mesthi aku ambruk mati ana ing dalan. “

Jaranmangsuli : “ Satemene aku ora nyana, yen kowe duwe panjaluk kaya mangkono marang aku. Kuping dawa , kowe iku tukon, pepesthenmu jaga momotan. Bangsaku luwih becik, mulane aku colat-colot mubeng , ora ana kang munasika.”
Ora antara suwe, bareng padha lumaku oleh seket tindak, kuldi kabotan momotan ambruk banjur mati. Jaran kang ora maelu marang panjaluking kuldi tumuli kedhuwung, amarga ora nglakoni wajibe, awit kang anggirekake ngelih momotaning kuldi marang jaran, kang maune bigar sarta legeh. Malah-malah kuldi kang mati banjur dikeleti, walulange diwuwuhake ing momotane.
Liding dongeng mangkene : Sing sapa dijaluki tulung anampik, iku asring kabubuhan pepikulan luwih abot.
Tegese tembung :

kuldi                      = arane kewan jinise jaran cilik.
gedhe atine        = bombong, seneng
legeh                     = tanpa momotan, mlaku tanpa gawan
mayarna              = enthengna
rong bontot        = rong buntelan.
tukon                    = batur tukon, budak belian (bi)
pepesthen          = nasib, takdir.
munasika             = nyikara, nganggu gawe.
seket tindak       = seket jangkah
kedhuwung        = getun
nglakoni wajibe = nindakake wajib
angirekake          = ngatag akon tumandang.
dikeleti                                 = ditemplekake.
kebubuhan         = kawuwuhan, katambahan.
pepikulan            = sanggan
 
Sumber :  http://kumpulandongengjawa.blogspot.com/2011/07/kuldi-di-momoti-jaran.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa