Dongeng Atau Cerita Wong Deso Lan Manuk Gagak Dalam Bahasa JawaAna manuk cangak siji, saka kurang wiwekane alelungan bebarengan manuk akeh,. kang amung anglakoni panggawe ala. Ora antara suwe padha kena ing jaring pasangane wong desa. Ing nalika padha getun sarta kedhuwung.
Wong desa bungah ndeleng manuk kang dadi ama kena ing jaring, banjur dicekeli saka ing siji-siji. Awit dening nepsune padha dipuntiri gulune, padha muni pating cruwet ora diwelasi. Bareng cangak arep dipuntir gulune, banjur celathu: “Dhuh , kula mugi sampeyan  sanesaken, pantes kaapunten. Kula boten nate tumut-tumut anglampahi pandamelan awon kaliyan peksi ama punika. Malah kula angicalaken amaning sabin, sarta kathah kautaman kula.
Wong desa amangsuli : “ Tanpa gawe panalangsan sambatmu. Sarehne kowe ketemu nunggal manuk iku, dadi tetep kena ing panggrayang ala. Ora kena ora ,kowe dakilokake ing dosane. “
Cangak anuli dipuntir gulune.
Liding dongenge mangkene : Kajene wong urip iku sayektine mawa-mawa pakumpulane.
Tegese tembung :

manuk cangak   = manuk bangsane blekok.
wiweka                = pangati-ati.
getun                    = keduwung marga kelangan lsp.
keduwung          = getun
ama                       = 1. sarupane kang gawe rusaking tanduran.
sanesaken          = dhewekake.
tanpa gawe        = tanpa guna.
panggrayang      = 1. pangrasa nalika nggrayang   2. pandakwa ala.
kajen                     = diurmati.
mawa-mawa      = miturut kahanane.
 
Sumber :  http://kumpulandongengjawa.blogspot.com/2011/07/wong-desa-lan-manuk-cangak.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Java mp3

Java mp3
Download mp3 Kebudayaan Jawa